PAMÁTKY


CHRÁNĚNÉ ÚTVARY - PŘÍRODNÍ PAMÁTKA


U lesního družstva je přímo v lesních porostech prohlášena Přírodní památka Vysoký kámen kategorii řízená rezervace na kterou je zpracován plán péče.


Pohledy na Vysoký Kámen Pohledy na Vysoký Kámen Pohledy na Vysoký Kámen

Lesní společenstva PP Vysoký Kámen představují součást porostu, vzniklého zřejmě těsně po r. 1850 – a to převážně ze samovolné obnovy na místě někdejších (tehdy snad ještě smíšených) bučin s jedlí. Po zpřístupnění těchto porostních partií nově zřízenými cestami, někdy ke konci prvé třetiny 20. stol., byl odtěžen nepochybně velmi hodnotný smíšený porost v severním a západním úbočí Vysokého kamene. (Na jeho místě nyní vzrůstá nadějná kmenovina).

Zůstalo zachováno jen torzo tohoto porostu v okolí skalních výchozů, jež je nyní chráněné v přírodní památce. Budování lesních cest si nepochybně vyžádalo i dílčí terénní úpravy Nezbytné jistě bylo odstranění některých balvanů – části blokové suti zpod skalních výchozů (bližší podrobnosti o těchto skutečnostech a celkovém vývoji porostů by bylo možné zjistit studiem archivních podkladů a lesních hospodářských knih z tohoto období).CHRÁNĚNÉ STROMY - PAMÁTNÝ STROM


V lesním porostě na hranicích okresu Jihlava a Havlíčkův Brod roste jeden z největších možná i největší Smrk zteplí na vysočině zapojený v lesním porostě. Smrk ve Štokách byl vyhlášen památným stromem 12.12.1988. V šedesátých letechdošlo k odlomení vrcholu, brzy však vytvořil vrchol náhradní. Stáří se odhaduje na 270 let, výška koruny 30m, výška 40m, šířka koruny 13m a obvod kmene je 4m.


Pohled na královský smrk Postupné odumírání našeho smrku

V průběhu roku 2008 dochází vlivem povětrnostních podmínek k odlomení jedné části vrcholu stromu a v prosinci téhož roku dokonává zkázu největšího stromu další vítr a odlamuje poslední část vrcholu. Stromu zbývá posledních pár větví. Bohužel tyto větve strom již neuživí a tak náš nejstarší a největší smrk postupně odumírá.NATURA 2000


Základní údaje


Název: Vysoký kámen u Smrčné

Kód lokality: CZ0610003

Kód lokality v ÚSOP: 3030

Rozloha (ha): 242,0996

Biogeografická oblast: kontinentální

Zařazení EVL na evropský seznam: 2008/25/ES

Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: nařízení vlády č. 318/2013 Sb., příloha 710Způsob zajištění ochrany


Zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Celková rozloha ZCHÚ (ha): 11,2847

Relativní rozloha ZCHÚ (%): 4,7

Specifikace ZCHÚ

Kód ÚSOP Kategorie Název
710 PP PP Vysoký kámen u Smrčné

Ochranné pásmo zvláště chráněného území (OP ZCHÚ)


Celková rozloha OP ZCHÚ (ha): 9,4637

Relativní rozloha OP ZCHÚ (%): 3,9


Základní ochrana dle § 45c, odst. 2 ZOPK

Celková rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (ha): 221,3512

Relativní rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (%): 91,4


Jiná území chráněná podle národní legislativy, evropské legislativy nebo mezinárodních úmluv v překryvu s EVLStručná charakteristika území


Evropsky významná lokalita Vysoký kámen u Smrčné se nachází 2 km východně až 4 km jihovýchodně od obce Smrčná, přibližně 7 km severně od Jihlavy. Jedná se o zalesněný hřbet s nejvyšším vrcholem Vysoký kámen (660,7 m n. m.). V lesích je vysoký podíl listnatých a smíšených porostů s převahou buku. Nadmořská výška EVL se pohybuje mezi 542 a 660 metry. Severovýchodní hranice území je vymezena dálnicí D1.

Výrazný hřbet je tvořen několika kótami s nadmořskou výškou nad 600 m, mimo vlastního Vysokého kamene k nim od severozápadu patří např. Kotel, Mláka, Ptačí vrch a Kopule. V blízkosti hlavního vrcholu se nachází několik výrazných mrazových srubů, pod kterými jsou vytvořena suťová pole. Jinak na území převažují mírné svahy, orientované především k severovýchodu. Místy je reliéf ovlivněn těžbou nerostů v minulosti. Lokalita je součástí geomorfologické subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Křemešnická vrchovina, podcelku Humpolecká vrchovina a okrsku Jeníkovská vrchovina. V uzávěrech mělkých údolí jsou vyvinuta prameniště. Horninové podloží tvoří metamorfované horniny moldanubika, konkrétně cordierit-biotitickými migmatity. V půdním pokryvu převládají kambizemě dystrické, na prameništích pseudogleje a na sutích ojediněle rankery. Území se nachází v povodí Zlatého potoka.» Statutární orgány   » Company web   » Citrix   » Myslivost

©  2008-2024 www.ldstoky.cz | Created by Martin CVEČEK