HISTORIE


HISTORIE


Lesy velkostatku Lesního družstva ve Štokách zapsaného jako spol. s r.o.

První záznamy o panství Štockém datují se ze stol. XII. Jako majitel uveden jest v roce 1278 pán z Lichtenburgů, jakožto současný pán na hradě v Polné. Z té doby zmiňuje se kronika o prvním faráři jménem Hasko, jenž byl presentován v roce 1372 od pánů z Lichtenburgů.

V roce 1411 stává se držitelem pán z Lipnice a Leskovce, k němuž druží se jako spolumajitel pán Trčka z Lípy, který v roce 1500 prodává Štoky spolu se Stříteží pánu Buriánu Trčkovi z Lípy. V roce 1596 dostává se město Jihlava v držení zboží Buriána Trčky, načež v roce 1625 přechází velkostatek Štoky na císařského rychtáře Hanse Heidlera, který v roce 1683 prodává Štoky svobodnému pánovi z Bukau a hraběti Pachta. V témže roce buduje hrabě Pachta malý lovecký zámek v Karlově Lese s oborou Bažantnicí. Kol zámečku zřízen majitelem anglický park, z něhož vedli k hlavním světovým stranám široké přímé aleje t. zv. Rajtalleen (do dnešního den jedna z nich používána jako hospodárnice). Během času přistavovány kol zámečku menší lovecké pavilony ve slohu barokním, z nichž výzdobou (fresky a galerie) vynikal taneční pavilon, kde vrchnost po honech pořádala orgie. Zámek obehnán hlubokým příkopem, do kterého vedena potrubím voda ze vzdálených studních skrytých pod zemí v lese. Dodnes dosti zachovalé.

Po hraběti Pachtovi vystřídalo se na tomto zboží v držení: Hrabě Filip Ludvík von Sinzendorf a v roce 1735 biskup Mořic Zaic ze Saska, jako biskup v Litoměřicích.

Vlastní historie Štoků, Stříteže, a Karlova Lesa počíná v roce 1748 říšským hrabětem Karlem Josefem z Palmů, který v roce 1760 vybudoval zámek ve Štokách a přestěhoval se ze Stříteže do Štoků. V roce 1783 jmenován říšským knížetem. Zemřel v roce 1824 a majetek přechází do rukou jeho syna. Tento drží panství až do roku 1840, kdy jest mu ve veřejné dražbě prodáno a koupeno říšským knížetem Karlem Antonínem z Hohenzollernů Sigmaringen za 619.700 zl. Konv měny se dvory Frídnava, Šlapanov, Pfafendorf, Petrkov, Lípa a panství Smilov. V roce 1885přechází tento majetek na prvorozeného syna ř. knížete Leopolda z Hohenzollernn-Sigmaringem. V roce 1905 stává se uživatelem tohoto fidejkomisního panství ř. kníže Vilém, který bratrem rumunského krále Ferdinanda, tedy otce krále J. V. Corola, který, byl uživatelem 1.desetiny čistého zisku z fidejkomisní podstaty. Úmrtím ř. knížete Viléma a Ferdinanda, krále rumunského, dostává se majetek do užívání dědiců, a to prince Bedřicha a J.V. krále Corola. Při projednání pozůstalosti po dohodě s ministerstvem financí platí dědicové předepsanou dědickou dávku ve formě postoupení celého velkostatku Štoky Státnímu pozemkovému úřadu, což bylo uskutečněno se zpětnou platností od 1.května 1933.

V roce 1919, t.j. před pozemkovou reformou byla výměra velkostatku Štoky v celku 3218 ha, z toho připadá na lesy a rybníky 2054 ha a na zemědělskou půdu 1164 ha. Pozemkovou reformou bylo přiděleno: 782 ha a dobrovolně odprodáno 188 ha, takže pozemkový úřad převzal na zaplacení dědické dávky celkem 2248 ha.

Z této výměry přiděleno bylo:

 • Dvěma zbytkovým statkům 377 ha,
 • Lesnímu družstvu Štoky 1806 ha,
 • Obci Šejdorf 17 ha,
 • Drobným uchazečům 48 ha.

Lesy panství ve Štokách byly spravovány v letech 1866-1928 takto:

 • Lesní úřad:
 • Vrchní lesní: Schwarz
 • Zástupce: Laser
 • Vrchní lesní: baron von Godin
 • Herder Scheidemandel
 • Herman Trolhan
 • Ernst Bermann
 • Hofman
 • Jaroslav Kunovský

Popřesunu panství na státní poz. Úřad byl proveden přesun personálu, němečtí knížecí úředníci a lesníci byli knížeti dány k dispozici a přešli na panství knížete v Českém lese. Na jejich místa přišel český personál, z německých zaměstnanců zůstal jen účetní Hans Leiterman a lesní Franz Křepinský - fořtovna Smrčná.

Vznik Lesního družstva ve Štokách zapsaného jako spol. s r.o.


V prosinci 1934 utvořilo 58obcí z okresu Štoky, Havlíčkův Brod a Humpolec pod patronátem poslance JuDr. J .Zadiny, lesní družstvo (se 408 podíly po 1000,- Kčs ), které převzalo 11.1.1935 ze zpětnou platností k 1.5.1933 velkostatek Štoky o celkové výměře 1802ha za kupní cenu 3 456 321,- Kč. Kupní cena byla uzavřena a podepsána 4.3.1937.
Prvním předsedou družstva byl zvolen pan Josef Pavlík, přísedící zemského výboru a rolník v Olešnici. Členy družstva jsou výhradně obce, a to obce:

z okresu Německý Brod v počtu 27 (185 členských podílů)
z okresu soudního Štoky v počtu 23 (151 členských podílů)
z okresu Humpolec v počtu 8 (72 členských podílů)

Roku 1938 je družstvo rozšířeno o statek koupený od Josefa Oberhofa (čp. 8). Cena byla stanovena na 1 437 500 Kč. Lesní družstvo touto koupí získalo usedlost čp. 7, 8 a 29 ve Štokách a 73 ha zemědělské půdy.

V roce 1939 byla uvalena nucená zpráva na velkostatky Smilov a Štoky a lesní družstvo řízené komisařem převzalo správu nad těmito velkostatky. Po osvobození 1945 byl velkostatek Smilov vrácen původním majitelům a lesní družstvo bylo převzato českými zaměstnanci. V roce 1948 získává lesní družstvo příděl konfiskovaných lesů podle dekretů č.12/45 Sb. Podle zákona 142/47 Sb. Jsou družstvu přiděleny lesní celky Vysočina, Štancl, les v Čachotíně, les v Rozsochatci, Dolní a Horní Krupé, Zbinohách, Ústí a ve Smilově. V roce 1950 přichází další příděly lesů ze zákona 46/48 Sb. Mezi nimi i Velký Kolenec a obce předávají své lesy do společného obhospodařování lesního družstva. Mezi nimi i město Havlíčkův Brod které dnem 1.1.1951 taktéž předává své městské lesy do lesního družstva. V roce 1950 dochází ke směně většiny zemědělských pozemků s národním pozemkovým fondem za pozemky lesní nebo určené k zalesnění. Po těchto majetkových přesunech dosáhla výměra lesního družstva 6945,48 ha. Tento majetek byl jak je již zmíněno získán v těchto etapách:
menový majetek 1856,6947 ha,
pozemky přidělenné podle dekretu 12/45 sb. 2718,5383ha,
pozemky přidělené podle zákona 142/47 sb. 484,1397 ha,
pozemky přidělené podle zákona 46/48 sb. 326,6212 ha,
pozemky členských obcí daných do správy lesního družstva 1551,4451 ha,
ostatní 12,0420 ha.
Zatímco v roce 1945 bylo lesní družstvo řízeno dvěma polesími v roce 1951 jich bylo už pět s 20 hájemstvími (polesí Smrčná 4 hájemství, Zvonějov 5, Šlapanov 4, Pohled 4, Pozovice 3).
K 1.7.1959 bylo lesní družstvo na základě usnesení vlády č.102 z 4.2.1959 zlikvidováno jako všechny ostatní lesní družstva a majetek předán do správy státních lesů. Tímto se lesní družstvo na dlouhých 37 let odmlčuje.VÝVOJ PODÍLŮ


Podíly byly připisovány či ubírány obcím na základě rozhodnutí členské schůze.

Připisování probíhalo zejména ze dvou důvodů a to buď obec vložila do lesního družstva vlastní lesy nebo za finanční vnosy do lesního družstva a to i po válce kdy obce dostávali do vlastnictví lesy takzvanými příděly pod podmínkou, že je vloží k hospodaření do lesního družstva. Úpis podílů byl zejména po dobrovolném vystoupení obce z lesního družstva a těmto byl vrácen jejich členský vklad a nebo po válce byly některé obce vyloučeny za podporu němců.

Vývoj podílů u Lesního družstva od vzniku po likvidaci. prehled_podilu_008.pdfDOKUMENTY


Ukázka mapy přídělů

Mapa přídělů mapa_pridely_1.pdf, mapa_pridely_2.pdf

Ukázka dokumentů na přidělování pozemků po konfiskaci

Národní pozemkový fond, příděl podle dekretu 12/45 Sb. pridely01.pdf
Ministerstvo zemědělství, příděl obcím pridely02.pdf
Přídělová listina podle dekretu 28/45 Sb. pridely03.pdf
Potvrzení o právoplatném přídělu podle dekretu 12,28/45 Sb. pridely04.pdf
Potvrzení o právoplatném přídělu podle dekretu 12,28/45 Sb. pridely05.pdf
Potvrzení o právoplatném přídělu podle dekretu 12/45 Sb. pridely06.pdf
Přídělová listina podle zákona 53/54 Sb. pridely07.pdf
Přídělová listina podle dekretu 12a 28/45 Sb. Z roku 1955 pridely08.pdf
Přehled přídělů (kopie části přídělové knihy) pridely09.pdf

Stanovy původního lesního družstva

Stanovy původního lesního družstva stanovypuvodni007.pdf

Zestátnění majetku lesních družstev

Zestátnění majetku lesních družstev zestatneni009.pdf
» Statutární orgány   » Company web   » Citrix   » Myslivost

©  2008-2024 www.ldstoky.cz | Created by Martin CVEČEK