NATURA 2000


Základní údaje


Název: Vysoký kámen u Smrčné

Kód lokality: CZ0610003

Kód lokality v ÚSOP: 3030

Rozloha (ha): 242,0996

Biogeografická oblast: kontinentální

Zařazení EVL na evropský seznam: 2008/25/ES

Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: nařízení vlády č. 318/2013 Sb., příloha 710Způsob zajištění ochrany


Zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Celková rozloha ZCHÚ (ha): 11,2847

Relativní rozloha ZCHÚ (%): 4,7

Specifikace ZCHÚ

Kód ÚSOP Kategorie Název
710 PP PP Vysoký kámen u Smrčné

Ochranné pásmo zvláště chráněného území (OP ZCHÚ)


Celková rozloha OP ZCHÚ (ha): 9,4637

Relativní rozloha OP ZCHÚ (%): 3,9


Základní ochrana dle § 45c, odst. 2 ZOPK

Celková rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (ha): 221,3512

Relativní rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (%): 91,4


Jiná území chráněná podle národní legislativy, evropské legislativy nebo mezinárodních úmluv v překryvu s EVLStručná charakteristika území


Evropsky významná lokalita Vysoký kámen u Smrčné se nachází 2 km východně až 4 km jihovýchodně od obce Smrčná, přibližně 7 km severně od Jihlavy. Jedná se o zalesněný hřbet s nejvyšším vrcholem Vysoký kámen (660,7 m n. m.). V lesích je vysoký podíl listnatých a smíšených porostů s převahou buku. Nadmořská výška EVL se pohybuje mezi 542 a 660 metry. Severovýchodní hranice území je vymezena dálnicí D1.

Výrazný hřbet je tvořen několika kótami s nadmořskou výškou nad 600 m, mimo vlastního Vysokého kamene k nim od severozápadu patří např. Kotel, Mláka, Ptačí vrch a Kopule. V blízkosti hlavního vrcholu se nachází několik výrazných mrazových srubů, pod kterými jsou vytvořena suťová pole. Jinak na území převažují mírné svahy, orientované především k severovýchodu. Místy je reliéf ovlivněn těžbou nerostů v minulosti. Lokalita je součástí geomorfologické subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Křemešnická vrchovina, podcelku Humpolecká vrchovina a okrsku Jeníkovská vrchovina. V uzávěrech mělkých údolí jsou vyvinuta prameniště. Horninové podloží tvoří metamorfované horniny moldanubika, konkrétně cordierit-biotitickými migmatity. V půdním pokryvu převládají kambizemě dystrické, na prameništích pseudogleje a na sutích ojediněle rankery. Území se nachází v povodí Zlatého potoka.SVOL - Sdružení vlastníků obecních lesů