SOUČASNOST


ZALOŽENÍ LD


budova LD Štoky

První snahy o znovu založení Lesního družstva konkrétněji započali na začátku roku 1991 i když se o vrácení majetku mluvilo hned po revoluci v roce 1989, ale až nyní se začalo mluvit o této možnosti konkrétněji. Proto byl 30. dubna 1991 zaslán obcím informační dopis se základními informacemi podle ohlasu byla svolána první schůzka zástupců obcí, která se uskutečnila v sále nad místní restaurací. Účast byla překvapující a po dohodě byl zvolen přípravný výbor a způsob financování založení lesního družstva. Do přípravného výboru byl zvolen starosta obce Štoky pan Zdeněk Novák, pan ing. Milan Fíla a pan Pavel Šrom. Přípravný výbor dostal za úkol sehnat další informace o struktuře a fungování lesního družstva tak aby v případě legislativních změn umožňujícím vrácení majetku bylo vše připraveno. Tak se i stalo, ale bohužel politická reprezentace neustále oddalovala toto ožehavé téma a k vracení majetků se neměla a toto zdlouhavé vyjednávání trvalo až do roku 1995 kdy bylo Lesní družstvo ve Štokách znovu vytvořeno na základě nařízení vlády č.168 ze dne 15.3.1995.

Zakládající schůze proběhla dne 7.prosince 1995.

A tak bylo 1.1.1996 zapsáno u krajského soudu v Hradci Králové do obchodního rejstříku a po 37 letech vešlo opět v existenci. V roce 1996 byl vrácen základní majetek 1800 ha lesní půdy. Lesní družstvo nemělo právo na náhrady za ostatní majetek jako byly, traktory, auta, koně a mnoho dalšího vybavení, které v roce 1959 stát zkonfiskoval.

Dokumenty při zakládání Lesního družstva ve Štokách:

  • První informační dopis obcím a odpovědi na něj v roce 1991 1dopis.pdf
  • První informační schůze a založení přípravného výboru v roce 1991 2dopis.pdf
  • Přihlášky obcí do družstva prihlasky.pdf
  • Snahy o obnovu lesních družstev, petice, dopisy snahy.pdf
  • Obnova a navracení majetku lesního družstva obnova.pdf
  • Pokyny k navracení majetku pokyny.pdf


1996 - 2006


Po vzniku a vytvoření základní struktury nakoupení základních prostředků tak aby mohlo lesní družstvo fungovat podotýkám že vráceny byly jen pozemky bez inventáře. Již v roce 1997 začíná jednání o vydání zbylého majetku, který lesní družstvo vlastnilo po válce. Bohužel jednání byla jen částečně úspěšná a zpočátku i uměle bezdůvodně zdržována lesy české republiky, kteří se snažili co nejdéle udržet a obhospodařovat lesy ve své režiji i když obhospodařují lesy na 60% území ČR a vždy našli nějakou právní záminku k oddálení a tak probíhali až do roku 2005. Proto z necelých původních 7000 ha dnes í obhospodařuje lesní družstvo 4500 ha. Přesto si za své existence dokázalo vybudovat silné zázemí a zařazuje se mezi větší podniky v regionu. Lesní družstvo obhospodařuje majetek z 90% vlastními zaměstnanci a vlastními prostředky. Během těchto let se podařilo vybudovat vlastní školku pro produkci vlastních sazenic a k ní opravit rybník, který slouží i pro závlahy sazenic. Dále bylo vytvořeno nové středisko ve Štokách, kde byl postupně postaven manipulační sklad s linkou na slabou hmotu do 40cm, postaven sklad na materiál spolu se sociálním zázemím a kanceláří, dále byla dokončena výstavba pilnice s rámovou pilou (pořez do 70cm) a rozmítací pilou, a dostavba hranolovací pily a údržbářská dílnou. V roce 2000 vytváří druhé středisko v Želivě, kde zakupuje kompletní pilařský provoz. pořez na rámových pilách do 40cm a následné zpracování řeziva na čtyřstranných frézách na palubky a podlahovinu. V roce 2001 zakupuje lesní družstvo Penzion Hanesův mlýn včet. Restaurace kterou provozuje a záhy přestavuje tak aby vyhovovala dnešním trendům jakož i ubytování. Dále zřizuje v Želvě prodejnu stavebnin. V roce 2001 pomáhá na zpracování kalamity po tornádu na Lesním družstvu v Hněvkovicích. Lesní družstvo v této době zaměstnává celkem 125 zaměstnanců z toho 20 THP.

Členění:

7 Ústředí

68 Středisko 1 (obhospodařování lesů, 9 lesních úseků)

20 Středisko 2 (pila, ML a dílna ve Štokách)

30 Středisko 3 (pila v Želivě)

2 Středisko 4 (penzion Hanesův mlýn)

Během těchto let Lesní družstvo ve Štokách zakoupilo potřebnou lesní techniku jak pro vlastní využití tak i pro poskytování služeb ostatním vlastníkům lesů.

K 31.12.2006 vlastnilo lesní družstvo:

lesní technika počet
Nákladní automobil na odvoz dřeva 1
Traktory na přibližování dříví 5
Traktory na pěstební a ostatní práce 2
Traktor univerz. VALTRA 1
Traktor speciální SLKT 1
Vysokozdvižné vozíky 4
Čelní nakladače 2
Drtiče 2
Štěpkovač 1
Mechanizace ve školkách 2
Mechanizace na zalesnění 1
Zraňovače půdy 1
Vyvážecí prostředky 1
Vlečky a vozíky 4


2007 - 2016


Po ukončeném vracení majetku a ustálení tak základního rozsahu prováděných prací se může Lesní družstvo ubrat k zefektivňování výroby a to i díky novému LHP, který začal platit od roku 2005 místo původních 6 LHP. Tak jako ve všech odvětvých se prosazují do práce nové technologie, které mají za následek snížení počtu pracovních sil a to je tlak všeobecný i na THP pracovníky. Proto za poslední roky došlo k poklesu počtu pracovníků, po odchodu do důchodu se nové již nepřibírají a snaží se provést práci se stávajícím stavem na práce navíc nebo při kalamitě se najímají soukromníci na výpomoc. Také po vstupu do EU se otevřeli možnosti čerpání dotací jak na mechanizační prostředky tak na obnovu toků a přírodních podmínek. Lesní družstvo úspěšně čerpá tyto dotace a obnovuje takto starší mechanizační prostředky (odvozní auto Tatra za MAN, starší traktory ZETOR za nové VALTRA apod.) Tímto tak napomáhá zmenšování zatěžování životní prostředí snížením emisí a spotřebou a také snižováním nákladů na opravu starších prostředků. Lesní družstvo zatím neuvažuje o dalším rozšiřování stávajících středisek spíše na zkvalitnění a z efetivnění výroby.

V průběhu roku 2008 ukončen provoz manipulační linky, manipulace se z důvodu změny technologie výroby přesouvá do lesních porostů. V průběhu roku byl pořízen s podporou dotací z EU harwestor a vyvážecí souprava od firmy Rottne na zpracování dříví z mýtních porostů. V průběhu roku 2009 a 2010 se ukázalo zavedení harwestorové technologie jako správné rozhodnutí. Snížili se náklady jak na těžbu, tak na přibližování, ale také na mzdové prostředky. Proto na konci roku kupuje lesní družstvo harwestor od firmy Rottne do předmýtních porostů. V roce 2010 prodává lesní družstvo Středisko Želiv z důvodu duplicitní výroby se střediskem ve Štokách a zvyšujícími náklady na zásobování střediska surovinou. Zároveň provádí úpravy na Středisku Štoky (oprava fasády, zpevněné plochy) a přikupuje pozemky kolem na případné rozšíření výroby včetně nové haly na uskladnění výrobků. Změna probíhá i v personálním obsazení. Vedoucím střediska se stává Bc. Radek Vejvar ze střediska Želiv. Současný vedoucí ing. Pavel Královec odchází do uvolněné funkce starosty Městyse Štoky do které byl zvolen po komunálních volbách.

Od poloviny roku 2010 v důsledku dobré ekonomické situace a v důsledku strategie dochází na středisku Štoky k modernizaci technologii pro přesun výroby výrobků ze prodaného střediska Želiv. Z důvodu zvyšujících se cen energii je rozhodnuto na středisku Štoky o vybudovaní vlastního energetického zdroje a to jak elektrické tak tepelné energie a to na dřevoplyn získaný spalováním dřevěné štěpky a tím být soběstačným a možnost dalšího rozvíjení střediska hlavně vybudováním nových sušek na dřevo a popřípadě další možností případného rozvíjení. Přebytky budou dodávány do energetické sítě. V polovině roku 2012 je zakoupena z podpory EU nová vyvážecí souprava od firmy Rottne do probírkových porostů a tím uzavření uceleného celku zpracování dřevy harwestorovou technologií.

Koncem roku 2012 zakupuje lesní družstvo další dvě budovy v prostoru Střediska Štoky od zemědělského družstva.

V roce 2013 zakupuje lesní družstvo v prostoru Střediska Štoky pozemky od Úřadu pro zastupování státu. Stávající Honitba Lesního družstva ve Štokách od března 2013 již není pronajímána a stává se režijní honitbou. V dubnu 2013 je zbourán stávající most přes dálnici, který byl součástí lesní cesty Telefonka. Na stejném místě bude postaven nový. V průběhu roku kupuje lesní družstvo za přispění dotace z EU nový traktor Valtra s příslušenstvím.

V roce 2014 je postavena na Středisku Štoky suška na dřevo od firmy Katres. K 31.12.2014 končí platnost stávajícího LHP (lesního hospodářského plánu) a tak od 1.1.2015 lesní družstvo hospodaří dle nového LHP.

Během roku 2014 a částečně 2015 jsou prováděny opravy budov zakoupených od zemědělského družstva zejména skladů na drobné náhradní díly, pro lesní stroje, nový sklad olejů a chemických přípravků používaných v lesním hospodářství, součástí skladů je také malá školící místnost a chladící box na uskladnění a ošetřené ulovené zvěřiny. V roce 2014 pro zlepšení zpeněžení odpadů a krajin z pořezu na pile je pořízena sekačka dřevního odpadu, která je nainstalována do linky za katr na středisku pila ve Štokách. V roce 2015 je dokončena stavba nového mostu přes dálnici D1 na cestě zvané Telefonka, původní most byl strhnut v roce 2013 z důvodu rekonstrukce úseku dálnice D1 a na stejném místě postaven nový. Stavbu financovalo ředitelství silnic a dálnic. Rok 2016 je rok výročním. Lesní družstvo slaví 20let a k tomu je uspořádána drobná oslava pro všechny zaměstnance na Hanesově mlýně. Zároveň to je rozloučení s tímto Penzionem, který lesní družstvo vlastnilo, protože je již předjednán jeho prodej. Takže v roce 2016 Lesní družstvo ve Štokách prodává Penzion Hanesův mlýn s přilehlými pozemkami. Na podzim roku 2016 je vypsán nový dotační titul na nákup lesní techniky do něhož se lesní družstvo přihlásilo s požadavkem na noví harwestor do probírek a noví přibližovací traktor.DOTACE


Lesní družstvo je zapojeno do příjmů dotací od Kraje Vysočina na hospodaření v lesích schválených zastupitelstvem kraje a taktéž do státních dotací z ministerstva zemědělství jak na hospodaření v lesích tak do ostatní podpory a taktéž je zapojeno do příjmů z fondů EU kde se účastní na vypsané dotační tituly svými projekty dle vyhlášených podmínek státní zemědělským intervenčním fondem.


Seznam úspěšně realizovaných projektů z fondů EU:2017+


Počátkem roku je dodán noví harwestor od firmy Rottne do probírek a v průběhu léta noví traktor New Holland s lesnickou nástavbou na přibližování dříví. Jak se ukázalo jednalo se o dobré rozhodnutí protože v tomto roce se zvyšuje na základě vodního deficitu a snížení odolnosti smrkových porostů zvyšovat kůrovcová těžba které vrcholí kůrovcovou kalamitou, která vede ke snížení cen dřeva a dočasného zastavení dodávek na pily kvůli jejich přeplnění a do toho přichází na podzim orkán Herwart, který je největší po orkánu Kiril z roku 2007. V lesích zůstává ležet spolu ze znytky nezpracovaného kůrovcového dříví odhadem 20 tis. kubíku dříví. Což jsou 2/3 roční těžby lesního družstva.

SVOL - Sdružení vlastníků obecních lesů