CHRÁNĚNÉ ÚTVARY - PŘÍRODNÍ PAMÁTKA


U lesního družstva je přímo v lesních porostech prohlášena Přírodní památka Vysoký kámen kategorii řízená rezervace na kterou je zpracován plán péče.


Pohledy na Vysoký Kámen Pohledy na Vysoký Kámen Pohledy na Vysoký Kámen

Lesní společenstva PP Vysoký Kámen představují součást porostu, vzniklého zřejmě těsně po r. 1850 – a to převážně ze samovolné obnovy na místě někdejších (tehdy snad ještě smíšených) bučin s jedlí. Po zpřístupnění těchto porostních partií nově zřízenými cestami, někdy ke konci prvé třetiny 20. stol., byl odtěžen nepochybně velmi hodnotný smíšený porost v severním a západním úbočí Vysokého kamene. (Na jeho místě nyní vzrůstá nadějná kmenovina).

Zůstalo zachováno jen torzo tohoto porostu v okolí skalních výchozů, jež je nyní chráněné v přírodní památce. Budování lesních cest si nepochybně vyžádalo i dílčí terénní úpravy Nezbytné jistě bylo odstranění některých balvanů – části blokové suti zpod skalních výchozů (bližší podrobnosti o těchto skutečnostech a celkovém vývoji porostů by bylo možné zjistit studiem archivních podkladů a lesních hospodářských knih z tohoto období).

SVOL - Sdružení vlastníků obecních lesů