2007 - 2016


Po ukončeném vracení majetku a ustálení tak základního rozsahu prováděných prací se může Lesní družstvo ubrat k zefektivňování výroby a to i díky novému LHP, který začal platit od roku 2005 místo původních 6 LHP. Tak jako ve všech odvětvých se prosazují do práce nové technologie, které mají za následek snížení počtu pracovních sil a to je tlak všeobecný i na THP pracovníky. Proto za poslední roky došlo k poklesu počtu pracovníků, po odchodu do důchodu se nové již nepřibírají a snaží se provést práci se stávajícím stavem na práce navíc nebo při kalamitě se najímají soukromníci na výpomoc. Také po vstupu do EU se otevřeli možnosti čerpání dotací jak na mechanizační prostředky tak na obnovu toků a přírodních podmínek. Lesní družstvo úspěšně čerpá tyto dotace a obnovuje takto starší mechanizační prostředky (odvozní auto Tatra za MAN, starší traktory ZETOR za nové VALTRA apod.) Tímto tak napomáhá zmenšování zatěžování životní prostředí snížením emisí a spotřebou a také snižováním nákladů na opravu starších prostředků. Lesní družstvo zatím neuvažuje o dalším rozšiřování stávajících středisek spíše na zkvalitnění a z efetivnění výroby.

V průběhu roku 2008 ukončen provoz manipulační linky, manipulace se z důvodu změny technologie výroby přesouvá do lesních porostů. V průběhu roku byl pořízen s podporou dotací z EU harwestor a vyvážecí souprava od firmy Rottne na zpracování dříví z mýtních porostů. V průběhu roku 2009 a 2010 se ukázalo zavedení harwestorové technologie jako správné rozhodnutí. Snížili se náklady jak na těžbu, tak na přibližování, ale také na mzdové prostředky. Proto na konci roku kupuje lesní družstvo harwestor od firmy Rottne do předmýtních porostů. V roce 2010 prodává lesní družstvo Středisko Želiv z důvodu duplicitní výroby se střediskem ve Štokách a zvyšujícími náklady na zásobování střediska surovinou. Zároveň provádí úpravy na Středisku Štoky (oprava fasády, zpevněné plochy) a přikupuje pozemky kolem na případné rozšíření výroby včetně nové haly na uskladnění výrobků. Změna probíhá i v personálním obsazení. Vedoucím střediska se stává Bc. Radek Vejvar ze střediska Želiv. Současný vedoucí ing. Pavel Královec odchází do uvolněné funkce starosty Městyse Štoky do které byl zvolen po komunálních volbách.

Od poloviny roku 2010 v důsledku dobré ekonomické situace a v důsledku strategie dochází na středisku Štoky k modernizaci technologii pro přesun výroby výrobků ze prodaného střediska Želiv. Z důvodu zvyšujících se cen energii je rozhodnuto na středisku Štoky o vybudovaní vlastního energetického zdroje a to jak elektrické tak tepelné energie a to na dřevoplyn získaný spalováním dřevěné štěpky a tím být soběstačným a možnost dalšího rozvíjení střediska hlavně vybudováním nových sušek na dřevo a popřípadě další možností případného rozvíjení. Přebytky budou dodávány do energetické sítě. V polovině roku 2012 je zakoupena z podpory EU nová vyvážecí souprava od firmy Rottne do probírkových porostů a tím uzavření uceleného celku zpracování dřevy harwestorovou technologií.

Koncem roku 2012 zakupuje lesní družstvo další dvě budovy v prostoru Střediska Štoky od zemědělského družstva.

V roce 2013 zakupuje lesní družstvo v prostoru Střediska Štoky pozemky od Úřadu pro zastupování státu. Stávající Honitba Lesního družstva ve Štokách od března 2013 již není pronajímána a stává se režijní honitbou. V dubnu 2013 je zbourán stávající most přes dálnici, který byl součástí lesní cesty Telefonka. Na stejném místě bude postaven nový. V průběhu roku kupuje lesní družstvo za přispění dotace z EU nový traktor Valtra s příslušenstvím.

V roce 2014 je postavena na Středisku Štoky suška na dřevo od firmy Katres. K 31.12.2014 končí platnost stávajícího LHP (lesního hospodářského plánu) a tak od 1.1.2015 lesní družstvo hospodaří dle nového LHP.

Během roku 2014 a částečně 2015 jsou prováděny opravy budov zakoupených od zemědělského družstva zejména skladů na drobné náhradní díly, pro lesní stroje, nový sklad olejů a chemických přípravků používaných v lesním hospodářství, součástí skladů je také malá školící místnost a chladící box na uskladnění a ošetřené ulovené zvěřiny. V roce 2014 pro zlepšení zpeněžení odpadů a krajin z pořezu na pile je pořízena sekačka dřevního odpadu, která je nainstalována do linky za katr na středisku pila ve Štokách. V roce 2015 je dokončena stavba nového mostu přes dálnici D1 na cestě zvané Telefonka, původní most byl strhnut v roce 2013 z důvodu rekonstrukce úseku dálnice D1 a na stejném místě postaven nový. Stavbu financovalo ředitelství silnic a dálnic. Rok 2016 je rok výročním. Lesní družstvo slaví 20let a k tomu je uspořádána drobná oslava pro všechny zaměstnance na Hanesově mlýně. Zároveň to je rozloučení s tímto Penzionem, který lesní družstvo vlastnilo, protože je již předjednán jeho prodej. Takže v roce 2016 Lesní družstvo ve Štokách prodává Penzion Hanesův mlýn s přilehlými pozemkami. Na podzim roku 2016 je vypsán nový dotační titul na nákup lesní techniky do něhož se lesní družstvo přihlásilo s požadavkem na noví harwestor do probírek a noví přibližovací traktor.

SVOL - Sdružení vlastníků obecních lesů